Registrace  |  Login

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu solidnipes.cz
Provozovatelem internetového obchodu Solidní pes (dále jen prodávající) je společnost Tanzana TRADE s.r.o. se sídlem Wiesenthalova 1035/8, Praha 5, 15500, IČO 28496116, DIČ CZ 28496116 zaregistrovaná v obchodním rejstříků vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 145811.

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

1.2 Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

1. 3 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.4 Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva.

1.5 Informace o zboží dostupné na www.solidnipes.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

1.6 Ceny jsou uváděny včetně DPH.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

2.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží, které je potvrzeno závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

2.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

2.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas.

2.5 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu.

2.6 V souladu s § 53 odst. 7 O. Z. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. Náklady související s vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

2.7 V případě že, se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-emailové adrese info@solidnipes, nebo na adrese sídla prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Platba za zboží

Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné následujícími způsoby (i) bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 4200256869/6800 vedený u Volksbank a.s. (ii) přes systém PAYPAL (iii) osobně při převzetí zboží od pracovníka České pošty, je-li zboží zasíláno na dobírku. Při platbě dobírkou účtován poplatek: Česká pošta – 30 Kč, EMS- 30 Kč.

4. Termín dodání a doprava

4.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nebo do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku.

4.2 Zásilky jsou zasílány Českou poštou nebo EMS, a to podle volby kupujícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

4.3 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem (společností PPL nebo českou poštou) zápis o škodě. Tuto skutečnost nahlásí prodávajícímu písemně nebo na emailovou adresu info@solidnipes.cz.

4.4 Dopravné u zásilek přepravovaných českou poštou je ve výši 99 Kč a společností EMS je ve výši 129 Kč, a při objednávce nad 2.000,- Kč, je dopravné zdarma.

4.5 Pokud je zásilka doručována společností EMS, platí, že společnost EMS zákazníka telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý zákazníkovi společností EMS nepřekračuje termín dodání zboží.

4.6 Zákazník je povinen uhradit náklady dopravy i v případě, že zákazník nepřevezme od společnosti EMS nebo české pošty zaslané zboží, z důvodů na straně zákazníka, pokud předem písemně nenahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného.

5. Reklamační řád

5.1 Reklamovat výrobek z důvodu výskytu závady je možno do 2 let od zakoupení.

5.2 Ke zboží přiložte kopii daňového dokladu. Zákazník je povinen uhradit cenu za dopravu.

5.3 Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu. Kupující může uplatnit reklamaci dopisem nebo e-mailem doručeným prodávajícímu. Doporučujeme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží na emailovou adresu info@solidnipes.cz

5.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy: zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nakupni kosik

Nákupní košík je prázdný

+420 608 306 344

info@solidnipes.cz

Poštovné 99 Kč